วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ภาวะเงินเฟ้อ

จัดทำบทคามโดย
นาย ภัทรศัย แซ่อ๋อง ID:48110560


เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ
.เงินเฟ้อ (Inflation) คือภาวการณ์ที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิจารณาได้จากการสูงขึ้นของราคา เมื่อเวลาผ่านไปว่ามีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าราคาสินค้าทุกชนิดจะต้องสูงขึ้นจึงจะเป็นปรากฏการณ์ของเงินเฟ้อ การสูงขึ้นของระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปนั้น ราคาสินค้าบางอย่างอาจสูงขึ้น บางอย่างอาจต่ำลง แต่เมื่อพิจารณาเฉลี่ยโดยทั่วไปแล้วสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาในระยะเวลาปัจจุบันกับระดับราคาในระยะเวลาที่ผ่านมาจะเรียกค่าที่คำนวณได้นี้ว่า อัตราเงินเฟ้อ โดยปกติจะเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ

ประเภทของเงินเฟ้อแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือเงินเฟ้ออย่างอ่อน เงินเฟ้ออย่างปานกลาง และเงินเฟ้ออย่างรุนแรง

เงินเฟ้ออย่างอ่อน ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นไม่มากนัก ประมาณ 1-5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เงินเฟ้อระดับนี้เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการมีความมั่นใจเพราะระบบเศรษฐกิจมีกำลังซื้อ การบริโภคขยายตัว ทำให้ผู้ประกอบการคาดคะเนอนาคตในทางที่ดีว่าอัตราผลตอบแทนเงินทุนคุ้มทุนกับต้นทุนของเงินทุน จึงขยายการลงทุนทำให้ปัจจัยการผลิตถูกนำมาใช้ในการผลิต เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับค่าตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการก็จะนำรายได้ที่ได้รับไปซื้อสินค้ามาบริโภค การให้สินเชื่อเพื่อการบริโภคและการลงทุนขยายตัวเพราะหน่วย เศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งครัวเรือนและธุรกิจในตลาดสินค้าและตลาดการเงินต่างมีความเชื่อมั่นภาวะเศรษฐกิจในอนาคตในทางที่ดี

เงินเฟ้ออย่างปานกลาง ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปขึ้นสูงประมาณ 6-20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เงินเฟ้อระดับนี้จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ถ้ารัฐบาลไม่ใช้มาตราการทางด้านการเงินการคลังแก้ไขปัญหาอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยคาดว่าราคาสินค้าจะยังคงสูงขึ้นต่อไปอีก ทำให้เกิดการกักตุนสินค้า แรงงานเรียกร้องขอขึ้นค่าจ้าง จนในที่สุดเกิดเงินเฟ้ออย่างรุนแรง

เงินเฟ้ออย่างรุนแรง การสูงขึ้นของระดับราคาสินค้าจะรวดเร็วมาก เช้า สาย บ่าย เย็น ราคาสูงขึ้นเป็นทวี 100 เปอร์เซ็นต์ 1,000 เปอร์เซ็นต์ เงินเฟ้ออย่างรุนแรงจึงเป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ เงินจะไม่สามารถทำหน้าที่ของเงินทั้ง สี่ประการอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่า เป็นมาตราฐานการชำระหนี้ในอนาคต และเป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า การแลกเปลียนในระบบเศรษฐกิจจะหันไปใช้การแลกเปลี่ยนของต่อของแทน เกินวิกฤตการกู้ยืม ความมั่งคั่งที่ถือครองจะเปลี่ยนไปเป็นทรัพย์สินที่มีตัวตน ได้แก่ทองคำ ที่ดิน เป็นต้น
ที่มา: หนังสือเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) เขียนโดย รศ.ดร. จินตนา พรพิไลพรรณ
คำถาม

1.เงินเฟ้อคืออะไร

2.ระดับของเงินเฟ้อมีกี่ระดับ อะไรบ้าง

3.เงินเฟ้อระดับใดที่เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

6 ความคิดเห็น:

251utccbx007 251utccbx007g กล่าวว่า...

ตอบโดย นางสาว อาภาวี ยมรัตน์
เลขทะเบียน 48210484 กลุ่ม 12
1.สภาวการณ์ที่ระดับราคาสินค้าสูงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้หมายถึงสิ้นค้าทุกชนิด พิจารณาเฉลี่ยโดยรวมแล้วสินค้ามีราคาสูงขึ้น
2.มีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 1.เงินเฟ้ออย่างอ่อน 2.เงินเฟ้ออย่างปานกลาง 3.เงินเฟ้ออย่างรุนแรง
3.เงินเฟ้ออย่างอ่อน

utccbx007g9 กล่าวว่า...

คำตอบคือ

1. คือภาวการณ์ที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิจารณาได้จากการสูงขึ้นของราคา เมื่อเวลาผ่านไปว่ามีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าราคาสินค้าทุกชนิดจะต้องสูงขึ้นจึงจะเป็นปรากฏการณ์ของเงินเฟ้อ การสูงขึ้นของระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปนั้น ราคาสินค้าบางอย่างอาจสูงขึ้น บางอย่างอาจต่ำลง แต่เมื่อพิจารณาเฉลี่ยโดยทั่วไปแล้วสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาในระยะเวลาปัจจุบันกับระดับราคาในระยะเวลาที่ผ่านมาจะเรียกค่าที่คำนวณได้นี้ว่า อัตราเงินเฟ้อ โดยปกติจะเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ

2. 3 ระดับ คือเงินเฟ้ออย่างอ่อน เงินเฟ้ออย่างปานกลาง และเงินเฟ้ออย่างรุนแรง
3. เงินเฟ้ออย่างอ่อน

นางสาวศรัญญา ใจเจือธรรม
เลขทะเบียน 4901108389

251utccbx007g12 กล่าวว่า...

ตอบโดย นางสาว พันธิตรา โพธิ์ไพจิตร
เลขทะเบียน 48210447 กลุ่ม 12

1.สภาวการณ์ที่ระดับราคาสินค้าสูงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้หมายถึงสิ้นค้าทุกชนิด พิจารณาเฉลี่ยโดยรวมแล้วสินค้ามีราคาสูงขึ้นแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าราคาสินค้าทุกชนิดจะต้องสูงขึ้นจึงจะเป็นปรากฏการณ์ของเงินเฟ้อ การสูงขึ้นของระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปนั้น ราคาสินค้าบางอย่างอาจสูงขึ้น บางอย่างอาจต่ำลง

2.มีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่
1.เงินเฟ้ออย่างอ่อน
2.เงินเฟ้ออย่างปานกลาง
3.เงินเฟ้ออย่างรุนแรง

3.เงินเฟ้ออย่างอ่อน

Utccbx007g20 กล่าวว่า...

ตอบข้อ 1.เงินเฟ้อ (Inflation) คือภาวการณ์ที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิจารณาได้จากการสูงขึ้นของราคา เมื่อเวลาผ่านไปว่ามีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าราคาสินค้าทุกชนิดจะต้องสูงขึ้นจึงจะเป็นปรากฏการณ์ของเงินเฟ้อ การสูงขึ้นของระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปนั้น ราคาสินค้าบางอย่างอาจสูงขึ้น บางอย่างอาจต่ำลง แต่เมื่อพิจารณาเฉลี่ยโดยทั่วไปแล้วสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาในระยะเวลาปัจจุบันกับระดับราคาในระยะเวลาที่ผ่านมาจะเรียกค่าที่คำนวณได้นี้ว่า อัตราเงินเฟ้อ โดยปกติจะเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ

นางสาวดวงกมล นันสิทธิ์

5002110023

Utccbx007g20 กล่าวว่า...

ตอบข้อ 2.เงินเฟ้อแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือเงินเฟ้ออย่างอ่อน เงินเฟ้ออย่างปานกลาง และเงินเฟ้ออย่างรุนแรง

นางสาวดวงกมล นันสิทธิ์

5002110023

251utccbx007g10 กล่าวว่า...

1.เงินเฟ้อ (Inflation) คือภาวการณ์ที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิจารณาได้จากการสูงขึ้นของราคา

2.แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือเงินเฟ้ออย่างอ่อน เงินเฟ้ออย่างปานกลาง และเงินเฟ้ออย่างรุนแรง

3.เงินเฟ้ออย่างอ่อน

นางสาวพัชราภรณ์ ตั้งมนัสสุขุม
เลขทะเบียน 48210375